Thời trẻ

2010-12-05 10:14

Thời trẻ

Có 2 tên tù binh Taliban ngồi nói truyện về thời đi học của mình :
- Thằng 1 : thời tao còn đi học phải đổi trường mới liên miên.
- Thằng 2 : vì sao thế ?
- Thằng 1 : vì trường cứ xây xong là lại đánh bom lại sụp lại xây tiếp.
- Thằng 2 : thế là bình thường.Lớp tao còn mỗi ngày thay một thầy mới cơ.
- Thằng 1 : thế mày học lớp gì ?
- Thằng 2 : đánh bom tự sát.
Back

Search site

Hình ảnh được sử dụng dựa theo Creative Commons Neil Armstrong2  © 2010 All rights reserved.